Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum Święto Niepodległości 2022

Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkoln…

Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO

W spektaklu brali udział uczniowie LO i szkoły podstawowej. Scenariusz i reżyseria p. Nel Leszczyna.

Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum

21 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 25-lecia liceum w Łaskarzewie. Miło nam, że w tym szczególn…

Święto Niepodległości 2022

Kiedy nad światem zaczyna panować jesień, a kolorowe liście ścielą się gęsto pod stopami, to znaczy, że nadchodzi czas świętowania najważnie…

Misja Szkoły

 Program

Zespołu Szkół nr 1 im Szarych Szeregów

w Łaskarzewie

I. Misja, zadania szkoły.

II. Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna.

III. Procedury funkcjonowania.

IV. Szkolne programy nauczania.

V. Projekty edukacyjne. Innowacje pedagogiczne.

VI. Program zajęć pozalekcyjnych.

VII. Szkolny program wychowawczy.

VIII. Szkolny system oceniania.

IX. Program doskonalenia nauczycieli.

X. Plan rozwoju infrastruktury szkoły.

XI. Program współpracy ze środowiskiem.

XII. Ewaluacja pracy szkoły.

 

 

  1. MISJA I ZADANIA SZKOŁY.

Zespół Szkól nr 1 w Łaskarzewie jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1 i Liceum Ogólnokształcące. Szkoła uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażanie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie a w szczególności zdobywania dalszej wiedzy. Szkoła harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do wprowadzania uczniów w różne dziedziny życia i nauki, a także zapewnia możliwość atrakcyjnego spędzania czasu, rozrywki i odpoczynku. Szkoła dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym Świecie. Nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w realizowanych programach odwołują się zarówno do życia współczesnego, jak i do tradycji. Szkoła dba o wysoką jakość i profesjonalizm pracy pedagogicznej. W ocenie pracy pedagogicznej dużą wagę przywiązuje się zarówno do poprawności merytorycznej i metodycznej, jak i do akceptacji przez uczniów.

  1. Szkoła a uczniowie i rodzice.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu służą społeczeństwu i przede wszystkim przed nim ponoszą odpowiedzialność za swoją działalność. Zasady funkcjonowania szkoły określa prawo oświatowe, a głównie ustawa o systemie oświaty z 07.09.1991r. (Dz. U. 1996/67/329 …). Zespół Szkół nr 1 harmonijnie łączy realizację zadań szkoły publicznej z zaspokojeniem zróżnicowanych potrzeb dzieci i młodzieży, jak i poszczególnych grup uczniów. Szkoła stara się o podnoszenie atrakcyjności swojej oferty edukacyjnej, zarówno w zakresie zajęć obowiązkowych jak i nadobowiązkowych. Zespół Szkół nr 1 w Łaskarzewie szanuje ucznia, religijne poglądy uczniów oraz szanuje pluralizm światopoglądowy. Kształtuje ucznia wrażliwego, tolerancyjnego, przestrzegającego podstawowych norm etycznych. Nauczyciele są suwerenni w doborze treści i metod nauczania. W realizacji swoich funkcji statutowych, a zwłaszcza wychowawczej oraz w zakresie poprawy warunków nauki dzieci i młodzieży szkoła ściśle współpracuje z rodzicami.

  1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół nr 1 posiadają wymagane kwalifikacje określone rozporządzeniem MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Obsadzenie stanowisk i przydział zajęć dla nauczycieli odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne i zawodowe. Nauczyciele realizują zadania szkoły publicznej. W swojej pracy nauczyciele kierują się wrażliwością na potrzeby dzieci. Pracownicy administracji i obsługi uczestniczą w procesie wychowawczym szkoły. Wszyscy pracownicy i dyrekcja szkoły dbają o kształtowanie życzliwej atmosfery i kultury życia codziennego.

  1. Szkoła a demokracja.

Zadaniem Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie jest nie tylko dostarczać wiedzę i kształtować umiejętności w zakresie tradycyjnych dyscyplin naukowych, ale w istotnym stopniu dostarczać informację i pomagać w dokonywaniu bezstronnej analizy wydarzeń i procesów zachodzących w regionie, kraju i świecie w sposób przygotowujący uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym oraz realizacji praw obywatela. Zadanie to jest realizowane odpowiedni do etapu kształcenia i wieku uczniów. Kształcenie zachowań demokratycznych odbywa się w duże mierze poprzez działalność samorządów szkolnych.

  1. Szkoła a kultura.

Zespół Szkół nr 1 w Łaskarzewie zmierza do wzmocnienia poczucia tożsamości i wspólnoty środowiskowej, narodowej, ochrony języka polskiego, wyrażania różnorodnych formach polskiej tradycji dziedzictwa kulturowego. Stara się pełnić rolę kulturotwórczą kształtując wrażliwość estetyczną, umożliwiając uczestnictwo w kulturze regionalnej i ogólnopolskiej, oraz wspomagając w poznawaniu kultury europejskiej i światowej.

  1. Szkoła a techniczne wspomaganie edukacji.

Aby właściwie realizować swoje zadania statutowe szkoła gromadzi i udostępnia księgozbiór, pomoce dydaktyczne, programy komputerowe. Kształci umiejętność korzystania z multimedialnych środków przekazu informacji, komputera, Internetu.

  1. Finanse szkoły.

Zakres działalności Zespołu Szkół nr 1 jest określony dostępnością środków finansowych. Jako szkoła publiczna Zespół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie wyznaczonym budżetem Miasta Łaskarzew. Ponadto Zespół wspólnie z rodzicami uczniów podejmuje działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na organizację zajęć dla młodzieży, poprawę stanu wyposażenia, rozbudowę szkoły i inne szczególne potrzeby szkoły.

Linki:
logocomenius     logomiasto     logoerasmus