Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum Święto Niepodległości 2022

Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkoln…

Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO

W spektaklu brali udział uczniowie LO i szkoły podstawowej. Scenariusz i reżyseria p. Nel Leszczyna.

Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum

21 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 25-lecia liceum w Łaskarzewie. Miło nam, że w tym szczególn…

Święto Niepodległości 2022

Kiedy nad światem zaczyna panować jesień, a kolorowe liście ścielą się gęsto pod stopami, to znaczy, że nadchodzi czas świętowania najważnie…

Informacje dla rodziców

/

 

/


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 • 3 września 2018r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 12 października – Dzień Edukacji Narodowej
 • 26 października – pasowanie na ucznia SP
 • 1-2 listopada – Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
 • 11 listopada – Święto Niepodległości
 • 15 listopada – otrzęsiny klasy pierwszej LO
 • 20 listopada – Święto Szkoły – ślubowanie klasy pierwszej LO
 • 6 grudnia – Mikołajki
 • 21 grudnia – Wigilia szkolna
 • 23 grudnia do 31 grudnia 2018r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 1 stycznia 2019 – Nowy Rok
 • 6 stycznia 2019r. – Święto Trzech Króli
 • 26 stycznia 2019r. – Studniówka
 • 28 stycznia do 10 lutego 2019r. – ferie zimowe
 • 14 lutego 2019r. – Walentynki
 • 28 lutego – Tłusty Czwartek
 • 21 marca – Konkurs piosenki obcojęzycznej
 • 28 marca – Konkurs o Patronie Szkoły
 • 18 kwietnia – 23 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
 • 10 kwietnia – egzamin gimnazjalny część humanistyczna
 • 11 kwietnia – egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza
 • 12 kwietnia – egzamin gimnazjalny z języka obcego
 • 15 kwietnia – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
 • 16 kwietnia – egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty z języka obcego
 • 26 kwietnia – zakończenie roku szkolnego przez klasę maturalną
 • 1 Maja – Święto Pracy
 • 2 Maja – Święto Flagi
 • 3 Maja – Święto Konstytucji
 • 6 maja – egzamin maturalny z języka polskiego, (kolejne egzaminy wg terminarza matur)
 • 31 maja – Dzień Sportu
 • 2 czerwca – Dzień Rodziny
 • 20 czerwca – Boże Ciało
 • 19 czerwca 2019r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

/

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

 • 20 Listopada 2017r. –  Święto Szkoły, dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla całego zespołu szkół
 • 18 – 20 kwietnia 2018r. – egzaminy gimnazjalne – dni wolne od zajęć dla klas II gimnazjum i wszystkich klas szkoły podstawowej
 • 2 maja 2018r. – Święto Flagi, dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla całego zespołu szkół
 • 4 maja 2018r.  – matura z języka polskiego, dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla całego zespołu szkół
 • 8,16 maja 2018r. – matury LO – wolne mają klasy I i II liceum
 • 1 czerwca 2018r. – piątek po Święcie Bożego Ciała, dzień wolny od zajęć dydakt. dla całego zespołu szkół

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

/


 

Terminarz zebrań i spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 1. Spotkanie z RR w celu ustalenia planu współpracy ze szkołą, wytyczne do programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
 2. Zebrania z rodzicami – wybory przedstawicieli do RR- zaopiniowanie PW, PP , wybranie 10 przedstawicieli do komitetu studniówkowego – 26 września 2017r.
 3. Spotkanie z RR – potrzeby bieżące szkoły, poznanie planu budżetowego RR – październik
 4. Uczestnictwo RR w Dniu Edukacji Narodowej – 13.X.2017r.
 5. Zebrania z rodzicami – 14 XI 2017r.
 6. Uczestnictwo RR w obchodach Święta Szkoły – 18/20 .XI.2017r.
 7. Uczestnictwo rodziców w ślubowaniu klas pierwszych – 23.01.2018r.
 8. Zebrania z rodzicami –informacje o zagrożeniach – 14. XII.2017r.
 9. Zaangażowanie rodziców w organizowanie imprez szkolnych i klasowych –wigilie klasowe – 22. XII. 2017r.
 10. Uczestniczenie RR w wigilii szkolnej –22.XII.2017r.
 11. Rada Pedagogiczna kończąca I sem .- ok. 10 I 2018 r.
 12. Zebrania z rodzicami ok. 12 I 2018 r.
 13. Zorganizowanie przez rodziców studniówki 2 II 2018 r.
 14. Zebranie z rodzicami 26 III 2018r. – informacje o zagrożeniach w kl. III LO
 15. Dzień Otwarty Szkoły 12 IV 2018r.
 16. Zebranie z rodzicami 18 V 2018r.-informacje o zagrożeniach.
 17. Dzień Sportu – 30 V 2018 r.
 18. Bal gimnazjalny – Organizacja balu, nadzór wychowawców nad młodzieżą.- czerwiec
 19. Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 – czerwiec.

Terminy i tematyka spotkań

Lp. Termin Tematyka spotkania
1 26 września 2017r. 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

4. Warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania,

5. Zasady BHP i inne zwiększające bezpieczeństwo w szkole,

6. Podstawowe akty prawa wewnątrzszkolnego, poinformowanie o miejscu ich przechowywania,

7. Przekazanie informacji związanych z egzaminem w ostatnim roku nauki w danej szkole, ze szczególnym uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się dziecka (do 30 września),

8. Omówienie zasad współpracy szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami,

9. Zebranie aktualnych danych teleadresowych rodziców/prawnych opiekunów,

10. Skompletowanie podpisów rodziców/prawnych opiekunów-  oświadczenia

11. Przeprowadzenie wyborów do trójek klasowych i rady rodziców,

12. Przekazanie informacji o warunkach ubezpieczenia uczniów,

13.  Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły, planem zajęć pozalekcyjnych oraz innych zajęć,

14. Zapoznanie z wszystkimi propozycjami szkoły: pomoc psychologa, pedagoga szkolnego,

15. Poinformowanie o zasadach zwalniania dzieci z zajęć wychowania fizycznego, drugiego języka obcego i innych zajęć edukacyjnych.

16. Kalendarium, terminy wywiadówek i dni otwartych dla rodziców, terminarz imprez szkolnych,

17. Zaopiniowanie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły

 

2 14 listopada 2017r Dzień otwarty:

1.    Poznanie ocen cząstkowych z zajęć dydaktycznych, spotkanie z wychowawcą.

2.    Rozmowy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

3.    Organizacja obchodów 20- lecia LO oraz Święta Szkoły.

4.    Spotkanie z Radą Rodziców – organizacja zabawy karnawałowej

3 14 grudnia 2017r Zebranie klasowe

1.Informacje o zagrożeniach uczniów.

2.Poznanie wyników egzaminów próbnych.

3. Organizacja zabawy choinkowej.

4. Zapoznanie rodziców z nowym Statutem szkoły.

 

4 12.stycznia 2018r Zebrania z rodzicami

1.    Spotkanie z dyrektorem szkoły – posumowanie I semestru roku szkolnego.

2.    Poznanie wyników klasyfikacji śródrocznej

3.    Poznanie ocen z zachowania

4.    Deklaracje maturalne.

5.    Spotkanie Rady Rodziców – doprecyzowanie zagadnień dotyczących zabawy karnawałowej.

6.    Sprawy różne.

5 26.marca 2018r Zebrania klasowe i dzień otwarty

1.    Spotkanie z dyrektorem szkoły rodziców klas trzecich gimnazjum i liceum – omówienie procedur , wymagań, dostosowań.

2.    Informacja o zagrożeniach w klasie trzeciej LO.

3.    Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych.

4.    Poznanie ocen cząstkowych.

5.    Sprawy różne.

6 18 maja 2018r. Zebrania klasowe

1.    Spotkanie z dyrektorem szkoły – podsumowanie działalności szkoły.

2.    Informacja o zagrożeniach.

3.    Dzień Obrony Projektów Gimnazjalnych.

4.    Oceny z przedmiotów

5.    Organizacja Dnia Rodziny – Piknik Rodzinny

6.    Sprawy różne


 

Zajęcia dodatkowe/specjalistyczne dla uczniów z dysfunkcjami:

 • Zajęcia logopedyczne – 5 godz. w tygodniu (grupy ustala logopeda)
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Zajęcia reedukacyjne – 4 godz. w tygodniu
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 6 godz. w tygodniu
 • Kształcenie specjalne dla 7 osób ( zajęcia socjoterapeutyczne, reedukacyjne, pomoc nauczyciela wspomagającego, indywidualne, gimnastyka korekcyjna)

/


 

Praca Świetlicy szkolnej:

Świetlica pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00

Rodzice są zobowiązani złożyć pisemne oświadczenia, wyrażając zgodę na uczęszczanie dziecka na zajęcia świetlicowe.

 

Linki:
logocomenius     logomiasto     logoerasmus