Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum Święto Niepodległości 2022

Rekrutacja do klas 1. szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkoln…

Występ młodzieży z okazji Święta Szkoły i Jubileuszu 25-lecia LO

W spektaklu brali udział uczniowie LO i szkoły podstawowej. Scenariusz i reżyseria p. Nel Leszczyna.

Święto Szkoły - jubileusz 25-lecia liceum

21 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły, w tym roku wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 25-lecia liceum w Łaskarzewie. Miło nam, że w tym szczególn…

Święto Niepodległości 2022

Kiedy nad światem zaczyna panować jesień, a kolorowe liście ścielą się gęsto pod stopami, to znaczy, że nadchodzi czas świętowania najważnie…

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.laskarzew1.pl

Data publikacji strony internetowej: 14 grudnia 2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  1 września 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo;
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Oświadczenie sporządzono dnia 1 marca 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika podmiotu publicznego.

Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki – w tym powiększać obraz.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, dzwoniąc na numer (25)6845021, (25)6845806 lub pisząc na adres szkola1.laskarzew@wp.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej  lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot publiczny nie udostępnia aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie
ul. Alejowa 23
08-450 Łaskarzew

Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku Zespołu Szkół nr w Łaskarzewie prowadzą ogólnodostępne wejścia przez drzwi zewnętrzne – jedno do budynku Szkoły Podstawowej nr 1, drugie do budynku Liceum Ogólnokształcącego. Obydwa wejścia znajdują się przy ulicy Alejowej.

Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą na podwórko szkolne od ulicy Alejowej, gdzie przy schodach zewnętrznych znajduje się podjazd dla wózków.

Schody prowadzące bezpośrednio do budynku szkoły nie są dostosowane dla rodziców z wózkami dziecięcymi i osób na wózkach inwalidzkich.

Od wejść można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń poprzez schody.

Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi na parterze są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia na pierwszym i drugim piętrze nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na brak windy.

W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma systemów informacji głosowych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie przed wejściem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu, m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej itp. a tym samym także do budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie. Warunkiem wejścia na teren szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

W budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Linki:
logocomenius     logomiasto     logoerasmus